Obchodné podmienky

I. Vymedzenie pojmov

·         Predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu www.fashioncool.sk

Obchodné meno:                    Jozef Senko

Sídlo:                                       Tajovského 551/30, 965 01  Žiar nad Hronom

IČO:                                         41 519 264 

DIČ:                                         1073761997

Neplatca DPH

email:                                       info.fashioncool@gmail.com

tel.:                                           +421/ 905 832 245

 

·         kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

·         tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.fashioncool.sk

·         objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

II. Objednávka a kúpna zmluva

Tovar je možne objednať len prostredníctvom internetového obchodu www.fashioncool.sk

Kúpna zmluva vzniká odoslaním záväznej objednávky kupujúcim a jej prijatím predávajúcim.

III. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho a to zaslaním mailu na adresu info.fashioncool@gmail.com
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak je zákazník podľa recenzií iných predávajúcich resp. e-shopov nespoľahlivý, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena.

V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet do 15-ich kalendárnych dní.

IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

UPOZORNENIE : V zmysle obchodných podmienok a podľa § 614 ako aj § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka je kupujúci povinný prevziať vec /dobierku/ pri dodaní v čo najkratšom čase. Škodu vzniknutú neprebratím zásielky budeme v súlade s legislatívou Slovenskej republiky vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora.

V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), prevádzkovateľ bude požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške skutočných nákladov (zaplateného poštovného) a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. 

V. Ceny tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode www.fashioncool.sk sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade výraznej zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie. Suma 0,- € nie je platná a je chybnou cenou, tento tovar prosím neobjednávajte. Ceny a ponuka jednotlivých položiek tovaru zostáva rovnaká až do vypredania zásob jednotlivých položiek tovaru. Zľavy a akcie platia do vypredania zásob, ak to nie je uvedené v inom konkrétnom termíne a konkrétnej sume. Predávajúci nie je platcom DPH. Všetky ceny sa rozumejú v eurách (EUR). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

VI. Dodacie podmienky

Objednávky zasielame v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej pošty.

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.
Doba dodania tovaru, ak sa tovar nachádza na sklade je:

V prípade platby na dobierku: Slovenskou poštou do 3-4 pracovných dní od potvrdenia objednávky
V prípade platby vopred: Slovenskou poštou do 3-4 pracovných dní od prijatia platby na účet

Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar na dohodnutom mieste.  V prípade ak kupujúci tovar neprevezme bez predchádzajúceho odstúpenia od kúpnej zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočných nákladov za vzniknutú škodu.

VII. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

DORUČENIE SLOVENSKOU POŠTOU pri platbe na DOBIERKU:

Pri objednávke do 50 Eur = 3,00 Eur
Pri objednávke nad 50 Eur = poštovné zdarma*

DORUČENIE SLOVENSKOU POŠTOU pri platbe VOPRED NA BANKOVÝ ÚČET:

Pri objednávke do 50 Eur = 2,20 Eur
Pri objednávke nad 50 Eur = poštovné zdarma*

 

* V prípade, že zákazník uskutoční objednávku ktorej obsahom je viacero produktov a ich hodnota prekračuje 50 Eur je poštovné zdarma. V prípade, že sa dodatočne rozhodne niektorý produkt vrátiť a konečná cena nákupu po vrátení tovaru bude nižšia než 50 Eur, sa za vrátený produkt vracia celková cena produktu odpočítaná o poštovné, ktoré zo svojho nároku neuhrádzal.

VIII. Osobné prevzatie tovaru

Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese prevádzkovateľa internetového obchodu www.fashioncool.sk po predchádzajúcom dohodnutí termínu prevzatia.

IX. Záruka, reklamácie a servis

  • Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.
  • Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu alebo faktúry.
  • Právo na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok.
  • Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.
  • Je nutné vypísať reklamačný formulár v opačnom prípade predávajúci nie je povinný riešiť reklamáciu
  • Vrátenie - Výmena. Objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Tovar nesmie byť použitý a musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu kompletný so všetkým príslušenstvom vrátane originálneho obalu a visačiek (Visačka je dôležitá pri rozoznávaní modelu tovaru v sklade a jeho veľkosti)a dokladom o kúpe. Zásielka nesmie byť poslaná na dobierku. Stačí vyplniť výmenný/reklamačný formulár. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na účet a to najneskôr do 14 kalendárnych dní od obdŕžania tovaru. Vrátenie peňažných prostriedkov prostredníctvom Slovenskej pošty je spoplatnené sumou 10,00 EUR. Kúpa tovaru, kde je konečným príjemcom firma / podnikateľ sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť. Ak máte záujem o inú veľkosť alebo iný produkt, musíte si vytvoriť novú objednávku.
  • Odstúpenie od kúpnej zmluvy po uplynutí 14 dňovej lehoty, max 30 od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj po uplynutí 14 dní, max. do 30 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar, ktorý Kupujúci vracia musí byť nepoškodený, nesmie javiť známky nosenia a používania. Kupujúci v tomto prípade uhrádza manipulačný poplatok vo výške 40% z ceny objednaného tovaru pokrývajúci náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

X. Informovanie spotrebiteľov o spôsobe zberu odpadov z obalov

Obaly odovzdajte do zberných surovín, alebo uložte do košov na to určených.

XI. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho spracováva predávajúci v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci objednávkou tovaru na www.fashioncool.sk  prejavuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru a zúčtovania platieb podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Súčasne sa predávajúci zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov. 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.fashioncool.sk

XII. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info.fashioncool@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

XIII. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo “Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.” v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

 

Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71 
fax. č: 048/4124 693